Normes

Reserva

Per fer efectiva la reserva, s’haurà d’abonar el senyal corresponent (Aprox. 30-50% de l’import total), enviant la confirmació bancària per email a les 24 hores posteriors a la recepció de l’email de reserva (ofertes i última hora, el mateix dia), al nº de compte que es faciliti, indicant nom de VALLFORT i la data d’estada. En cas de no rebre la confirmació bancària al marge establert, la reserva quedarà automàticament anul·lada anul·lada, sense previ avís i posada a disposició d’altres possibles clients.

Formes de pagament

L’import restant es podrà abonar a l’arribada a la casa (SEMPRE al lliurament de claus) o bé per transferència bancària, a l’mínim 7 dies abans de l’entrada, enviant el comprovant de pagament i comunicant-ho amb antelació.

Fiança

En arribar a la casa, es lliurarà una fiança de 200 a 500€. Grups adults menors de 26 anys i altres esdeveniments com casaments, comunions, etc., consultar condicions de reserva.

La fiança cobreix, entre d’altres, el trencament de mobles, deixar la casa desordenada i no separar les escombraries en vidre, envasos i la seva col·locació a la zona d’escombraries als contenidors de l’exterior del mas.

Escombraries

La recollida de les escombraries és porta a porta i només es recullen si estan correctament separades.

Contenidors: Groc (envasos plàstics i llaunes), blau (paper i cartró), negre (resta), marró (orgànic), verd (vidre), en cas de no haver-hi algun dels contenidors cal deixar-lo dins d’una bossa tancada a la zona de contenidors.

Soroll

S’hauran de respectar les normatives de convivència (horaris per a equips de so, consum de begudes alcohòliques en via pública, etc.) que regeixen a tot el terme municipal sent el màxim de decibels permès a l’exterior de 40db fins a les 22h i prohibit a partir aquesta hora. L’incompliment de les normatives esmentades pot donar lloc a denúncia de l’autoritat competent i la consegüent sanció econòmica.

Música

A partir de les 22h no es permet la música a l’exterior, evitant sorolls que puguin molestar els veïns. En cas de voler posar música a partir de les 22h únicament és possible a l’interior a la sala de premses, mantenint tancada la porta que dóna al pàrquing i evitant sorolls a la zona del pàrquing.

No es permet l’entrada d’altaveus de potència ni taula de barreges sense autorització expressa a tota la masia. Això pot provocar la pèrdua de la fiança.

En cas de noces, acabada la discoteca en l’espai de casaments, només els hostes de la masia accediran a la casa evitant posar música i sorolls que puguin molestar els veïns.

Accés

L’accés a la masia és exclusiu per a les persones que pernocten i la propietat ha de ser informada prèviament. En cap cas s’admeten persones que no hagin estat prèviament informades, tant a l’interior de la casa, com el porxo amb barbacoa, jardí o piscina. En el cas de persones convidades, amb autorització prèvia, es poden aplicar tarifes addicionals.

Qualsevol càtering o proveïdor de serveis ha de ser informat a la propietat per assegurar-nos del compliment de les normes de la casa.

Entrada i sortida

L’horari d’entrada de cap de setmana de divendres de 16-18h, l’horari de sortida és el diumenge coincident amb l’horari d’entrada. De la mateixa manera, si l’horari d’entrada és al matí la sortida deu ser a la mateixa hora. A l’estiu l’horari habitual d’entrada és de 16-18h i el dia de sortida al matí les 10h del matí.

Mascotes

No s’admeten gossos ni gats a l’interior de les cases per raons d’higiene, excepte autorització expressa previa al moment de la reserva.

Equipament

El lloguer inclou: roba de llit i bany, aigua corrent i electricitat, electrodomèstics, vaixella, coberteria, cristalleria, estris de cuina, estris de neteja, mobiliari, i neteja abans de la seva entrada així com la neteja a l’finalitzar l’estada de l’Usuari. Durant l’estada a la neteja va a càrrec de l’inquilí / a. En cas que es tornés la casa en males condicions de neteja o ordre tant en exteriors com interiors, les despeses de neteja se li descomptarien de la fiança lliurada, a l’igual que el mal ús, trencaments i faltes de la llenceria, elements decoratius, estris i mobiliari.

Pirotècnia

Queda expressament prohibit qualsevol acte pirotècnic i bengales. Tampoc en encendre un foc excepte en els llocs expressament indicats per a això. També queda prohibida la utilització de “confeti” tant a l’interior com en els exteriors.

Fum

Està completament prohibit fumar a l’interior de la masia ja sigui als espais comuns com a les habitacions.

Piscina

Informem que queden excloses de les obligacions de presència de personal de salvament, socorrisme i de vigilància establerta en els apartats anteriors, les piscines integrades en allotjaments turístics en les modalitats de residència-cases rurals regulades en el Decret 214/1995, de 27 de juny (DOGC núm. 2085, de 1995.07.08)

Informació

Aquesta piscina no disposa de servei de salvament i socorrisme ni de vigilància per als banyistes.

Es prohibeix l’accés i l’ús de la piscina als menors de 14 anys sense la presència d’un adult responsable.

L’usuari es fa responsable del bon ús de la zona de la piscina i de qualsevol accident que hi passi.

Es prohibeix terminantment l’ús de qualsevol material de vidre (gots, plats…) per salvaguardar la seguretat dels usuaris.

Rescissió

El propietari pot rescindir de forma automàtica el contracte en els següents casos:

Accés ocupants, mascotes o proveïdors no autoritzats prèviament per la propietat.

La cessió o subarrendament del tot o part del que és objecte aquest contracte.

El mal ús de les instal·lacions o el no compliment de les normes establertes anteriorment.

Treure a l’exterior mobiliari de l’interior de la casa (taules, cadires, televisió, etc.).

Sostraure o canviar dubicació qualsevol element decoratiu de les habitacions i salons.

Incompliment de les normes usuals durbanitat, higiene, convivència o ordre públic habituals.

Responsabilitats excloses

Els robatoris, pèrdues o danys que puguin patir els clients durant la seva estada als allotjaments llogats.

Els talls de subministraments de llum, aigua o gas.

El trencament d’electrodomèstics o qualsevol altre aparell que formi part de l’Allotjament ens ha de comunicar immediatament per efectuar el corresponent avís al Servei Tècnic oportú, però la no assistència per part d’aquest servei no serà motiu d’indemnització alguna.

Les obres que l’Ajuntament o altres empreses alienes a la Casa Rural puguin realitzar als voltants i que puguin afectar el desenvolupament normal de l’estada del client.

Qualsevol tipus de causa major, natural o similar que impedeixin el gaudi de les instal·lacions de la casa rural.