Normes

Reserva

Per fer efectiva la reserva, s’haurà d’abonar el senyal corresponent (Aprox. 30-50% de l’import total), enviant la confirmació bancària per email a les 24 hores posteriors a la recepció de l’email de reserva (ofertes i última hora, el mateix dia), al nº de compte que es faciliti, indicant nom de VALLFORT i la data d’estada. En cas de no rebre la confirmació bancària al marge establert, la reserva quedarà automàticament anul·lada anul·lada, sense previ avís i posada a disposició d’altres possibles clients.

Formes de pagament

L’import restant es podrà abonar a l’arribada a la casa (SEMPRE al lliurament de claus) o bé per transferència bancària, a l’mínim 7 dies abans de l’entrada, enviant el comprovant de pagament i comunicant-ho amb antelació.

Fiança

A l’arribada a la casa, es lliurarà una fiança de 200 a 500 €. Grups d’adults menors de 26 anys i altres esdeveniments com casaments, comunions, etc, consultar condicions de reserva. La fiança cobreix, entre d’altres, el trencament de mobles, deixar la casa desordenada i no separar les escombraries en vidre, envasos i la seva col·locació a la zona d’escombraries als contenidors a l’exterior de la masia.

Soroll

S’hauran de respectar les normatives de convivència (horaris per equips de so, consum de begudes alcohòliques a la via pública, etc.) que regeixen en tot el terme municipal. L’incompliment d’aquestes normatives pot donar lloc a denúncia de l’autoritat competent i la consegüent sanció econòmica.

Música

A partir de les 24h no es permet la música a l’exterior, evitant sorolls que puguin molestar els veïns. En el cas de voler posar música a partir de les 24h únicament és possible a l’interior a la sala de premses, mantenint tancada la porta que dóna a l’pàrquing i evitant sorolls a la zona de pàrquing.

No es permet l’entrada d’altaveus de potència ni taula de música a tota la masia. Això pot provocar la pèrdua de la fiança.

En cas de noces, acabada la discoteca en l’espai de casaments, només els hostes de la masia accediran a la casa evitant posar música i sorolls que puguin molestar els veïns.

Accés

L’accés a la masia és exclusiu per a les persones que pernocten i la propietat ha de ser informada prèviament. En cap cas s’admeten persones que no hagin estat prèviament informades, tant a l’interior de la casa, com el porxo amb barbacoa, jardí o piscina. En el cas de persones convidades, amb autorització prèvia, es poden aplicar tarifes addicionals.

Entrada i sortida

L’horari d’entrada de cap de setmana de divendres de 16-18h, l’horari de sortida és el diumenge coincident amb l’horari d’entrada. De la mateixa manera, si l’horari d’entrada és al matí la sortida deu ser a la mateixa hora. A l’estiu l’horari habitual d’entrada és de 16-18h i el dia de sortida al matí les 10:00.

Mascotes

No s’admeten gossos ni gats a l’interior de les cases per raons d’higiene, excepte autorització expressa en el moment de la reserva.

Equipament

El lloguer inclou: roba de llit i bany, aigua corrent i electricitat, electrodomèstics, vaixella, coberteria, cristalleria, estris de cuina, estris de neteja, mobiliari, i neteja abans de la seva entrada així com la neteja a l’finalitzar l’estada de l’Usuari. Durant l’estada a la neteja va a càrrec de l’inquilí / a. En cas que es tornés la casa en males condicions de neteja o ordre tant en exteriors com interiors, les despeses de neteja se li descomptarien de la fiança lliurada, a l’igual que el mal ús, trencaments i faltes de la llenceria, elements decoratius, estris i mobiliari.

Pirotècnia

Queda expressament prohibit qualsevol acte pirotècnic i bengales. Tampoc en encendre un foc excepte en els llocs expressament indicats per a això. També queda prohibida la utilització de “confeti” tant a l’interior com en els exteriors.

Fum

Està completament prohibit fumar a l’interior de la masia ja sigui als espais comuns com a les habitacions.

Piscina

Informem que queden excloses de les obligacions de presència de personal de salvament, socorrisme i de vigilància establerta en els apartats anteriors, les piscines integrades en allotjaments turístics en les modalitats de residència-cases rurals regulades en el Decret 214/1995, de 27 de juny (DOGC núm. 2085, de 1995.07.08)

Informació

 • Aquesta piscina no disposa de servei de salvament i socorrisme ni de vigilància per als banyistes.
 • Es prohibeix l’accés i ús de la piscina als menors de 14 anys sense la presència d’un adult responsable.
 • L’usuari es fa responsable de el bon ús de la zona de la piscina i de qualsevol accident que hi passi.
 • Es prohibeix terminantment l’ús de qualsevol material de vidre (gots, plats …) per tal de salvaguardar la seguretat dels usuaris.

Rescissió

El propietari pot rescindir de forma automàtica el contracte en els següents casos:

 • Accés d’ocupants no autoritzats.
 • La cessió o subarrendament de el tot o part del que és objecte aquest contracte.
 • El mal ús de les instal·lacions.
 • El no compliment de les normes establertes en el present contracte
 • Treure a l’exterior mobiliari de l’interior de la casa (taules, cadires, televisió, etc.).
 • Sostreure o canviar d’ubicació qualsevol element decoratiu de les habitacions i salons.
 • Incompliment de les normes usuals d’urbanitat, higiene, convivència o ordre públic habituals.

Responsabilitats excloses

 • Els robatoris, pèrdues o danys que puguin patir els clients durant la seva estada en els allotjaments llogats.
 • Els talls de subministraments de llum, aigua o gas.
 • El trencament d’electrodomèstics o qualsevol altre aparell que formi part de l’Allotjament ha comunicársenos immediatament per efectuar el corresponent avís a Servei Tècnic oportú, però la no assistència per part d’aquest servei no serà motiu d’indemnització.
 • Les obres que l’Ajuntament o altres empreses alienes a la Casa Rural, puguin realitzar en els voltants i que puguin afectar el normal desenvolupament de l’estada de client.
 • Qualsevol tipus de causa major, natural o similar que impedeixin el gaudiment de les instal·lacions de la Casa Rural